Trong lĩnh vực phát triển đô thị (PTĐT) bền vững, các bên liên quan đều cần có thông tin cập nhật và hữu ích để có cơ sở đánh giá đúng hiện trạng, xu hướng đô thị hóa và đề ra các giải pháp phù hợp. Kết nối thông tin còn giúp thủ tục minh bạch, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên.

Tư vấn AMD sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu cập nhật tổng hợp thông tin PTĐT thông qua các hỗ trợ:

i) Thiết kế, mua sắm phần mềm, xây dựng, vận hành, duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL), tổng hợp và khai thác thông tin cho công việc và nhu cầu và kinh tế xã hội.

ii) Chuyển đổi mẫu mã, đồng bộ và chia sẻ thông tin giữa các ngành.

iii) Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho các mục đích quy hoạch, thiết kế, quản lý đô thị và quản lý dự án.

vi) Đào tạo kỹ năng, chuyển giao công nghệ cập nhật CSDL và khai thác thông tin.

viTiếng Việt