Quá trình đô thị hóa (ĐTH) nước ta đang diễn ra nhanh chóng trong bối cảnh có nhiều thách thức về cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường, gia tăng nguy cơ biến đổi khí hậu. Giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải có các giải pháp phù hợp kịp thời theo hướng phát triển bền vững. Các chuyên gia của AMD đang nỗ lực tham gia các giải pháp hiệu quả theo hướng này. Các kinh nghiệm bước đầu chủ yếu là tham gia các dự án hợp tác quốc tế về sáng kiến phát triển đô thị trên các lĩnh vực:

i)  Tư vấn chính sách, quy hoạch, thiết kế và quản lý các dự án phát triển đô thị

Các dự án phát triển đô thị, phương thức đô thị hóa thịnh hành, cần được quản lý đúng hướng, địa chỉ, thời gian và hưởng lợi. Chuyên gia AMD đã tham gia cùng với Cục Phát triển Đô thị (PTĐT), Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD), Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI), Ngân hàng Thế giới (WB) và các đô thị trong đánh giá chính sách đô thị, triển khai các sáng kiến chương trình nghị sự mới như phát triển bao trùm, tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch thiết kế đô thị và các dự án giảm nghèo đô thị.

ii) Tư vấn quản trị rủi ro môi trường

Đô thị hóa bền vững đòi hỏi phải quản trị rủi ro môi trường. Chuyên gia AMD đã phối hợp với WB, Ngân hàng Châu Á (ADB), các TP Cần Thơ, Huế và các đô thị khác trong đề xuất giải pháp tài chính ứng phó với các rủi ro khí hậu, thẩm định giảm sát tính bền vững môi trường trong các dự án, tham gia đề xuất các ý tưởng quy hoạch đô thị xanh.

iii) Hỗ trợ kết nối đô thị

Gắn kết văn hóa và không gian hạ tầng là công cụ không thể thiếu trong hợp tác kết nối đô thị. Chuyên gia AMD không chỉ hỗ trợ xúc tiến, soạn thảo, biên phiên dịch các nội dung làm việc đa ngôn ngữ … giữa các nhà tài trợ với các đô thị và bên liên quan trong thực hiện nâng cấp và phát triển đô thị, mà còn cập nhật thông tin hạ tầng đầu mối kết nối các đô thị.

iv) Hỗ trợ cập nhật thông tin.

Cốt lõi của chuyển đổi công nghệ số là thông tin. Chuyên gia AMD đã hỗ trợ Cục PTĐT và các bên liên quan trong việc: Tổng hợp và phân tích các thông tin chính sách và cơ sở dữ liệu (CSDL) phát triển đô thị trên các nền tảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS), không gian mở và Web; Xây dựng các ứng dụng đồ họa và GIS 3D; và Đào tạo chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị.

viTiếng Việt