CSDL không gian và các ứng dụng GIS giúp các bên có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của minh một cách hiệu quả, tường minh và đồng bộ với nhau.

KN hỗ trợ cập nhật thông tin là tất cả hay những gì giúp các bên xây dựng duy trì cập nhật CSDL chuyển đổi số, ứng dụng GIS và đào tạo chuyển giao công nghệ khai thác thông tin cho các quyết sách phát triển đô thị bền vững. Chuyên gia AMD đã:

i) Phối hợp với chuyên gia Cục PTĐT xây dựng và duy trì các CSDL lớn về:

– Trên 800 đô thị từ loại đặc biệt đến các thị trấn trên toàn quốc:

https://hotro-capnhat-thongtin.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/thongtin-phattrien-dothi/VietNamCitySystem2021/VietNamCitySystem2021a/VietNamCitySystem2021a.html

– Vị trí. địa giới hành chính trên 10.000 xã, phường, thị trấn. Ví dụ: Địa giới của các phường thị trấn toàn quốc sau khi nhập năm 2020:

https://hotro-capnhat-thongtin.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/thongtin-phattrien-dothi/VietNamWardTown2021/VietNamWardTown2021a/VietNamWardTown2021a.html

– Trên 850 khu đô thị mới các loại, một xu hướng đô thị hóa thịnh hành:

This image has an empty alt attribute; its file name is csdlKDTvn-1024x724.jpg

https://hotro-capnhat-thongtin.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/thongtin-phattrien-dothi/VietNamNewUrbanArea2021/VietNamNewUrbanArea2021.html

– Gần 400 khu công nghiệp tạo động lực phát triển:

https://hotro-capnhat-thongtin.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/thongtin-phattrien-dothi/VietNamIndustrialPark2021/VietNamIndustrialPark2021.html

– Tên và mã bưu điện các khu phố điểm dân cư thôn xóm:

Ví dụ chi tiết các khu dân cư Hà Nội liên hệ planning_gis@yahoo.com

– Các hạ tầng đô thị đầu mối như đường cao tốc, cảng biển, sân bay … kết nối giao thông và hậu cần cho các dự án phát triển:

This image has an empty alt attribute; its file name is csdlHaTangChinh-crop.jpg

Ví dụ chi tiết Hạ tầng đô thị đầu mối liên hệ planning_gis@yahoo.com

– Các át-lát số định dạng các đô thị thông qua thông tin địa giới, hiện trạng, quy hoạch và các hoạt động phát triển khu công nghiệp-đô thị:

Ví dụ chi tiết các át-lát đô thị liên hệ planning_gis@yahoo.com

ii) Phối hợp với chuyên gia Cục PTĐT và GGGI ứng dụng CSDL GIS trên nền tảng web cho đồ án quy hoạch chung TP Trà Vinh:

Ví dụ chi tiết GIS đô thị Trà Vinh liên hệ planning_gis@yahoo.com

– Phối hợp với chuyên gia Cục PTĐT và OECD khai thác ứng dụng CSDL GIS cho phân loại các đô thị Việt Nam (https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-urban-policy-reviews-viet-nam_9789264286191-en#page5)

https://qgiscloud.com/DuongQuocNghi/VNcities20/

– Các ứng dụng 3D Web-map cho các dự án Quy hoạch, Thiết kế và Quản lý đô thị:

https://qgiscloud.com/DuongQuocNghi/BDplanOsm/

Ví dụ chi tiết ứng dụng 3D Webmap liên hệ planning_gis@yahoo.com

iii) Phối hợp với AITVN và Đại học Kiến trúc Hà Nội trong đào tạo sau đại học và tập huấn nâng cao kỹ năng cho các cán bộ quy hoạch và quản lý PTĐT:

– Các khóa sau đại học về ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị. Ví dụ: Hướng dẫn cập nhật địa giới của 579 phường xã Hà Nội sau khi nhập năm 2020:

This image has an empty alt attribute; its file name is sp.jpg

https://qgiscloud.com/DuongQuocNghi/HNwdtn20/

– Mô hình đào tạo kỹ năng GIS

https://drive.google.com/file/d/1-YNxaLAtcTo9nRrc4wPRuar1VhwaHyZV/view?usp=sharing

iv) Phối hợp với Viện Nghiên cứu Định cư Hàn Quốc (KRIHS) thực hiện Đề tài nghiên cứu chính sách phát triển GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị https://drive.google.com/file/d/1Vi1kRODshqAoD_upsnxOlzO3y2F2CNak/view?usp=sharing

v) Nghiên cứu và hướng dẫn ứng dụng GIS cho quy hoạch và quản lý đô thị tại Viện quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia

Báo cáo nghiên cứu: https://drive.google.com/file/d/198IDN_xDCjzpKlL_fPqwZ4TbF9mUMDLD/view?usp=sharing

Hướng dẫn áp dụng GIS: https://drive.google.com/file/d/1zSF7KMD-igkP4UNsgTUamjQTdsgq15fa/view?usp=sharing

viTiếng Việt