Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa để trở thành nước phát triển trong một vài thập kỷ tới, các nhu cầu sử dụng ngoại ngữ cho việc nâng cao chuyên môn, kết nối chia sẻ kinh nghiệm phối hợp làm việc và đào tạo với các đối tác quốc tế ngày càng nhiều và đa dạng.

Kinh nghiệm Ngoại ngữ – Kết nối gồm tất cả hay bất kỳ kỹ năng ngoại ngữ và khả năng kết nối nào (đọc hiểu, giao tiếp thực hành, trao đổi chia sẻ …) giúp các bên gia tăng kiến thức và trao đổi hợp tác trong các hoạt động phát triển đô thị. Chuyên gia AMD đã:

i) Trao đổi và phối hợp với chuyên gia OECD về xây dựng, góp ý biên tập và phát hành Báo cáo chính sách đô thị Việt Nam bằng 2 thứ tiếng Anh và Việt (Link: : https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-urban-policy-reviews-viet-nam_9789264286191-en#page5)

ii) Phối hợp với chuyên gia ISoCaRP trong việc biên soạn nội dung của Việt Nam cho Cẩm nang thực tiễn quy hoạch quốc tế lần thứ 6 (https://isocarp.org/download/impp-6th-edition-2015/)

iii) Phối hợp với Viện đào tạo Ngân hàng thế giới (WB Institute) chia sẻ kinh nghiệm nâng cấp đô thị Việt Nam tại Hội thảo trực tuyến toàn cầu:

(https://drive.google.com/file/d/1pgOESJdBg230yilD8grTpYd6t-Of8gWo/view?usp=sharing)

iv) Phối hợp với Hiệp hội đô thị Việt Nam (ACVN) chia sẻ các kinh nghiệm thực hiện các dự án nhỏ về môi trường tại 10 đô thị Đồng bằng sông Cửu Long (xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1IW_I6P6oupVLagpMhWRSgI-5N3BOxdxr/view?usp=sharing)

viTiếng Việt