Quá trình quản trị rủi ro môi trường bao gồm xác định mục tiêu, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) rủi ro, đánh giá hiện trạng tác động chiến lược và dự án, đề xuất các kế hoạch giải pháp bảo vệ giảm thiểu tác động, đền bù tái định cư, theo dõi giám sát chất lượng MT. Nó không chỉ bao gồm các giải pháp kỹ thuật đo lường các chỉ số, kiểm soát và xử lý, mà cũng đòi hỏi các biện pháp phát triển chủ động thân thiện môi trường, phối hợp đồng bộ, huy động nguồn lực, ý thức tích cực và sự tham gia rộng rãi của các bên. Kinh nghiệm Quản trị rủi ro MT là tất cả hay bất kỳ những gì đạt được về giảm thiểu rủi ro MT (ứng phó thiên tai, BĐKH, ….), thông qua đo lường tiêu chí, thẩm định, giám sát đánh giá … các hoạt động đô thị hóa. Chuyên gia AMD đã tham gia:

i) Phối hợp với chuyên gia Nippon Koe VN nghiên cứu và lập đề xuất thực hiện qui hoạch đô thị xanh cho TP Sa Pa.

ii) Phối hợp với chuyên gia của Dự án TA8012-REG do ADB tài trợ xác định và lập CSDL rủi ro, quy trình giải pháp giảm thiểu và đề xuất nguồn tài chính cho các rủi ro khí hậu của 2 TP thí điểm là Huế và Cần Thơ

iii) Phối hợp với chuyên gia WB thẩm định Dự án nâng cấp đô thị Đồng bằng sông Cửu Long.

viTiếng Việt